Skontaktuj się z nami

Pomiar zmętnienia w warzelni browaru Saalfeld

Browarnictwo

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

W warzelni podczas fi ltracji odbywa się pierwszy i decydujący krok w klarowaniu brzeczki. Zbyt wysokie stężenie substancji stałych może prowadzić do problemu z fermentacją, a co za tym idzie do pogorszenia jakości piwa.

Z upływem czasu w tym zastosowaniu zaczęto szeroko wykorzystywać wewnętrzny pomiar mętności do zautomatyzowanego monitoringu stężenia substancji stałych. Browar Bürgerliches Brauhaus Saalfeld z powodzeniem stosuje do sterowania i monitoringu procesu fi ltracji mierniki mętności zaprojektowane przez Anderson-Negele.

Proces

Bezpośrednio po procesie zacierania przepompowuje się zacier do kadzi fi ltracyjnej, aby oddzielić brzeczkę od elementów stałych słodu, wysłodzin. Po odpowiednio długiej przerwie w fi ltracji poprzez osadzanie wysłodzin tworzy się osad fi ltracyjny, a przez perforowane dno pojemnika fermentacyjnego można odciągnąć brzeczkę. Poprzez spływanie brzeczki zmienia się skuteczny przekrój poprzeczny rurek kapilarnych, a przez to przepuszczalność warstw fi ltracyjnych. Aby zapewnić równomierny odpływ, osad fi ltracyjny jest cięty przez regulowany zespół rozdrabniający.Ponieważ brzeczka przednia zawiera na początku wysoki udział substancji stałych, odprowadzana jest ponownie przez zawór regulacyjny do kadzi fi ltracyjnej, aby zostać powtórnie przepuszczona przez fi ltr. Dopiero kiedy brzeczka jest wystarczają-co klarowna, odprowadzana jest do gara warzelnego. Ta kontrola jest niezmiernie ważna, gdyż zbyt duży udział plew może prowadzić do problemów z fermentacją, a co za tym idzie do pogorszenia jakości.

System pomiaru mętności NEGELE w browarze Bürgerliches Brauhaus Saalfeld

Miernik mętności typu „ITM-3” monitoruje podczas całego procesu technologicznego wartość zmętnienia brzeczki w instalacji zbiorczej kadzi fi ltracyjnej (patrz rysunek) i steruje zaworem przełączającym na recyrkulację lub gar warzelny. Na początku fi ltracji brzeczka jest pompowana do obiegu, aż zostanie osiągnięta zadana wartość zmętnienia. Dopiero teraz brzeczka osiąga wystarczającą klarowność i odprowadza się ją następnie do gara warzelnego. Kiedy w następnym procesie np. przy rozdrabnianiu lub ługowaniu, wartość zadana rośnie ponad zdefi niowaną wartość graniczną, następuje automatyczne przełączenie na obieg. Jeśli wartość zmętnienia nie spadnie w określonym przedziale czasowym do wartości zadanej, generowany jest komunikat błędu. Jeśli warzelnia nie jest zajęta, wysyłany jest komunikat na dyżurny telefon komórkowy, a browarnik może przy pomocy laptopa ingerować w proces z zewnątrz.

Odpowiednia procedura do każdego wymagania

W kadzi fi ltracyjnej można zasadniczo wykorzystać różne metody pomiaru zmętnienia, ponieważ tolerowana zawartość substancji stałych brzeczki w każdym browarze jest różna. W zależności od rodzaju piwa, receptury i procesów produkcyjnych stawiane są różne wymagania w stosunku do pomiaru zmętnienia.Do jednego zastosowania wystarczy rozpoznanie relatywnie silnego wzrostu zmętnienia podczas procesu rozdrabniania czy ługowania. Inne zastosowania wymagają dokładniejszego pomiaru mętności, ponieważ dokładnie steruje się procesem fi ltracji brzeczki np. poprzez regulowany zespół rozdrabniający i pomiar różnicy ciśnień pomiędzy lustrem brzeczki, a dnem zbiornika.

ITM-4: Metoda światła rozproszonego do najmniejszych wartości mętności

Jeśli wartość mierzonej mętności brzeczki musi być bardzo niska (ze względu na uwarunkowania technologiczne) lub sterowanie procesem jest skomplikowane, zaleca się stosowanie 4-wiązkowego miernika mętności ITM-4 (patrz rysunek). Urządzenie działa na zasadzie pomiaru natężenia światła rozproszonego pod kątem 90° dla zakresu mierzonych wartości od 0....1250 EBC. Wartość mierzona generowana jest zgodnie z wybranym zakresem pomiaru jako sygnał od 4...20mA i dodatkowo dowolna wartość graniczna może być analizowana przy pomocy sygnału cyfrowego.

ITM-3: Ekonomiczne rozwiązanie dla średnich i wysokich wartości mętności

Jeśli do sterowania procesem fi ltracji brzeczki wystarczy rozpoznanie dużej mętności, jak to często ma miejsce przy przedostawaniu się osadu fi ltracyjnego, moż-na alternatywnie zastosować miernik mętności ITM-3 fi rmy NEGELE. Urządzenie pracuje na zasadzie tzw. światła rozproszonego wstecznego i nadaje się do mętności o wartości od ok. 500 EBC.Jeśli chodzi o zakres funkcjonalności, nie trzeba iść na kompromis pomiędzy ITM-3 a jego „starszym bratem” ITM-4. Urządzenie jest standardowo wyposażone w wy-świetlacz, wyjście analogowe oraz dowolnie regulowane wyjście przełączające.Certyfi kowany EHEDG, system przyłączy procesowych CLEANadapt z uszczelnieniem uzyskiwanym przez docisk elementów metalowych G1/2" pozwala ponadto na absolutnie kompaktową i higieniczną zabudowę. W celu wykonania przyłą-czenia do procesu nie jest wymagana żadna dodatkowa armatura przepływowa. Przyłączenie odbywa się najczęściej za pomocą niedrogich muf do wspawania lub poprzez odpowiedni adapter do istniejącej już armatury.

Mierniki mętności NEGELE: wypróbowane i niezawodne

Mierniki mętności fi rmy NEGELE są wypróbowane i niezawodne. Stosuje się je do stałego monitoringu i sterowania wieloma procesami technologicznymi przy produkcji napojów.Niezniszczalna technologia LED i wykorzystane materiały (optyka-szkło szafi rowe) czynią z mierników mętności fi rmy NEGELE urządzenia niewymagające częstych konserwacji, nieczułe na dryft i przyleganie mediów i zapewniające niezawodną pracę nawet po wielu cyklach CIP/SIP. Dzięki tym urządzeniom droga wymiana lamp, powszechnie stosowana przy innych metodach pomiaru, należy już do przeszłości.Typowa dla NEGELE nieskomplikowana obsługa, niewielka ilość potrzebnych parametrów jak i kompaktowa budowa powodują, że ITM-3 i ITM-4 są urządzeniami bardzo praktycznymi i gwarantującymi szybki rozruch i prostą konserwację.

Skontaktuj się z nami